PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov je MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s. r. o. (číslo zápisu do obchodného registra 96891/B), Michalská 7 Bratislava 811 01, Slovensko, vyššie uvedené (ďalej Správca).

Kontaktné údaje:

Poštová adresa: MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s. r. o.
Michalská 7 Bratislava 811 01, Slovensko

Elektronická adresa: office@miggroup.com

ÚČELY A ZÁKLADY SPRACÚVANIA

Osobné údaje ‘NEWSLETTER’

Získané osobné údaje budú spracúvané za účelom distribúcie informácií o produktoch a zľavových akciách Správcu, t. j. na marketingové účely, čo predstavuje realizáciu dôvodov oprávneného záujmu Správcu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre prihlásenie sa k odberu newslettera.

Osobné údaje ‘KONTAKTNÝ FORMULÁR’

Osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára budú spracúvané za účelom odpovede na zaslanú otázku a prípadný ďalší kontakt v súlade s poskytnutým súhlasom, na základe článku 6 ods. 1 písmeno a) GDPR. Predmetné osobné údaje môžu byť využívané aj v oprávnených dôvodoch Správcu, za ktoré sa pokladá marketing vlastných produktov a služieb, na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR. Poskytnutý súhlas môže byť kedykoľvek zrušený bez vplyvu na súlad s oprávnením na spracúvanie, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odňatím. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre prihlásenie sa k odberu newslettera.

Osobné údaje ‘ZÁKAZNÍCI INTERNETOVÉHO OBCHODU’

Osobné údaje poskytnuté Správcovi pri registrácii obchodného účtu v internetovom obchode budú spracúvané za účelom vedenia účtu zákazníka a realizácie objednávky zadanej v internetovom obchode, ktorého vlastníkom je Správca, ako aj prípadného kontaktu týkajúceho sa zadanej objednávky, čiže za účelom plnenia kúpnej zmluvy, na základe článku 6 ods. 1 písmeno b) GDPR, ako aj s cieľom splniť zákonnú daňovú povinnosť súvisiacu s realizovanými objednávkami v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno c) GDPR. Získané osobné údaje môžu byť taktiež využívané aj v oprávnených dôvodoch Správcu, za ktoré sa pokladá marketing vlastných produktov a služieb alebo za účelom monitoringu s cieľom zaručiť bezpečnosť osôb a imaní, na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre založenie účtu zákazníka a realizáciu nákupu.

Osobné údaje ‘DODÁVATELIA’

Osobné údaje budú spracúvané za účelom správneho plnenia zmlúv uzatvorených Správcom, na základe článku 6 ods. 1 písmeno b) GDPR alebo s cieľom splniť zákonnú daňovú povinnosť v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno c) GDPR, ako aj v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno f) GDPR, z oprávnených dôvodov, ktorými je možnosť plnenia zmlúv a zachovania správnej komunikácie strán, v prípade osobných údajov osôb uvedených v uzatváraných zmluvách, ktoré nie sú stranami týchto zmlúv. Predmetné osobné údaje môžu byť využívané aj v oprávnených dôvodoch Správcu, za ktoré sa pokladá marketing vlastných produktov a služieb, na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie a realizáciu zmluvy.

Osobné údaje ‘MONITORING’

Osobné údaje získané v súvislosti s použitým vizuálnym monitoringom sú spracúvané za účelom ochrany osôb a imaní, čo predstavuje dôvod oprávneného záujmu Správcu, na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR.

Osobné údaje ‘NAHRÁVANIE ROZHOVOROV’

Hlasové osobné údaje sú spracúvané za účelom plnenia už uzatvorenej zmluvy alebo uzatvorenia zmluvy na diaľku (nákup tovaru), na základe článku 6 ods. 1 písmeno b) GDPR, osobné údaje získané z nahrávaného rozhovoru sú spracúvané na základe poskytnutého súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno a) GDPR. Poskytnutý súhlas môže byť kedykoľvek zrušený bez vplyvu na súlad s oprávnením na spracúvanie, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odňatím. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre reakciu na oznámenie/udelenie odpovede/uzatvorenie a plnenie zmluvy prostredníctvo telefonického spojenia. Osobné údaje z rozhovorov môžu byť taktiež používané pre vnútorné ciele Správcu, tzn. školenia, kontrolu kvality uskutočňovaných rozhovorov, štatistické účely atď.

Osobné údaje ‘NÁBOR’

Osobné údaje sprístupnené v príslušných žiadostiach o zamestnanie budú spracúvané za účelom realizácie prebiehajúcich náborových procesov, na základe poskytnutého súhlasu, ktorého sa žiadosť týka, v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno a) GDPR/ článku 9 ods. 2 písmeno a) GDPR, alebo na základe tej istej premisy, za účelom uskutočnenia budúcich náborov, ak bol vyjadrený osobitný súhlas. Poskytnutý súhlas môže byť kedykoľvek zrušený bez vplyvu na súlad s oprávnením na spracúvanie, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odňatím. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre ďalšie posúdenie zaslaných žiadostí.

Osobné údaje ‘ZAMESTNANIE’

Osobné údaje zamestnancov a osôb pracujúcich na základe dohody/zmluvy o dielo atď., sú spracúvané s cieľom plnenia uzatvorenej zmluvy, na základe článku 6 ods. 1 písmeno b) GDPR, ako aj s cieľom plniť zákonnú povinnosť vyplývajúcu z právnych predpisov, osobitne predpisov týkajúcich sa pracovného práva, sociálneho poistenia a daňových povinností, v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno c) GDPR. Niektoré osobné údaje môžu byť taktiež spracúvané na základe poskytnutého konkrétneho súhlasu (v súlade s článkom 6 ods. 6 písmeno a) GDPR) na ich spracovanie pri získavaní týchto údajov, pre účely a rozsah uvedené Správcom. Získané osobné údaje môžu byť taktiež využívané aj v oprávnených dôvodoch Správcu, za ktoré sa pokladá marketing vlastných produktov a služieb alebo za účelom monitoringu s cieľom zaručiť bezpečnosť osôb a imaní, na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR. V prípade, keď sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu, poskytnutý súhlas môže byť kedykoľvek zrušený, čo nemá vplyv na súlad s oprávnením na spracúvanie, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odňatím. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy a plnenie právnych povinností Správcu ako zamestnávateľa.

OSOBNÉ ÚDAJE ‘PRÍJEMCU CHYBNE POSLANÝCH ZÁSIELOK’

Získané údaje budú spracúvané za účelom dokumentácie prehlásenia o rezignácii z vlastníctva odoslanej zásielky a súhlasu s jej zničením, s dôkazným cieľom, na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR. Pričom oprávneným dôvodom Správcu je v tomto prípade nevyhnutnosť nadviazania kontaktu a ochrana pred prípadnými nárokmi.

OSOBNÉ ÚDAJE ‘SÚDNE KONANIE’

V súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním, exekučným konaním atď., ktorých stranou je Správca, osobné údaje ostatných účastníkov týchto konaní sú spracúvané v dôvodoch oprávneného záujmu Správcu, za aké môžeme považovať uplatňovanie práv alebo ochrana pred nárokmi, v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno f) GDPR.

DÔVODY OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU SPRÁVCU

V prípade spracúvania osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR. Za dôvod oprávneného záujmu Správcu je potrebné rozumieť zaručenie bezpečnosti osôb a imaní v prípade údajov získaných z používaného TV monitoringu, marketing vlastných produktov a služieb v prípade získavania osobných údajov zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov Správcu alebo ochranu pred nárokmi, uplatňovanie práv Správcu v prípade údajov spracúvaných v súvislosti s prebiehajúcimi konaniami. Nahrávky rozhovorov môžu byť zase používané pre účely školenia, s cieľom zvýšiť kvalitu a efektívnosť poskytovaných služieb, prípadne pre štatistické účely. Správca má taktiež oprávnené dôvody pri spracúvaní osobných údajov kontaktných osôb alebo aj plniacich uzatvorené zmluvy, spočívajúce na umožnení správneho toku informácií medzi zmluvnými stranami. Správca spracúva taktiež osobné údaje adresátov nesprávne odoslaných zásielok s cieľom dohodnúť sa na spôsobe vrátenia alebo spracovania takejto zásielky, čo by taktiež malo byť považované za dôvod oprávneného záujmu.

SPRACOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovateľské subjekty:

Spracúvané osobné údaje môžu byť odovzdávané subjektom Podnikateľskej skupiny MIG (Správca, JD Sports Fashion Plc., Marketing Investment Group S.A.), ako aj subjektom, s ktorými Správca uzatvoril príslušné poverovacie zmluvy s cieľom plnenia zmluvy, realizácie služby, doručenia produktu, prevzatia platby, analýzy osobných údajov a marketingovej obsluhy alebo obsluhy zákazníka, napr. dodávateľom služieb IT, marketingových a analytických služieb, kuriérom, sprostredkovateľom platieb, pričom tieto subjekty spracúvajú osobné údaje na žiadosť Správcu a výlučne v súlade s jeho inštrukciami, s cieľom a v rozsahu, ktoré určil. V prípade poskytnutia osobných údajov spoločnosti JD Sports Fashion Plc (ďalej JD), spoločnosť JD sa stáva osobitným správcom údajov samostatne rozhodujúcim o účele a prostriedkoch spracúvania. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú rovnaké ako informácie poskytnuté SIA „Marketing Investment Group Latvia“, s výnimkou kontaktných údajov.

Údaje Správcu spoločnosti JD:

JD Sports Fashion Plc, registered in England & Wales with number 1888425, Hollinsbrook Way Pilsworth, Bury Lancashire BL9 8RR, Telephone: +44 161 767 1000, e-mail: customercare@global.jdsports.comS vedomím, že spoločnosť JD je subjektom so sídlom vo Veľkej Británii, Správca informuje o prípadnom zámere poskytovania osobných údajov mimo zónu EHP. Spoločnosť JD poskytuje primerané záruky na ochranu súkromia a základných práv a slobôd fyzických osôb, ako aj na uplatňovanie práv prisluhujúcich dotknutej osobe. JD poskytuje taktiež primeranú záruku na ochranu spracúvanýchosobných údajov, informácie o prostriedkoch používaných na ochranu osobných údajov je možné získať priamym kontaktom so spoločnosťou JD. Európska komisia dňa 28. júna 2021 prijala rozhodnutie, v ktorom uznala, že požadovaná úroveň ochrany osobných údajov vo Veľkej Británii umožňuje slobodné odovzdávanie takýchto údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru (27 členských štátov EÚ a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) bez potreby získať dodatočné povolenia alebo implementovať dodatočné záruky stanovené v kapitole V. GDPR, ktoré sú požadované ak tretia krajina takúto ochranu nezaručuje.

Facebook ako spolusprávca:

Získavané údaje v podobe informácií o aktivite používateľov internetových stránok Správcu môžu byť poskytované správcom sociálnych sietí, ktoré sú následne používané za účelom personalizácie a zobrazenia zodpovedajúcej reklamy, ktorá je zobrazená aj na webových stránkach a v aplikáciách týchto servisov. Za týmto účelom sa používajú internetové nástroje populárne na trhu.V súvislosti s osobnými údajmi obsiahnutými v informáciách poskytnutých portálu farebook.com, týkajúcich sa aktivít osôb na webových stránkach a v aplikáciách Správcu, Správca a Facebook Ireland (ďalej Facebook) spoločne určujú prostriedky a ciele tohto spracúvania, v súvislosti s čím sú Spolusprávcami, v súlade s článkom 26 GDPR. Informácie Facebooku požadované článkom 13 ods. 1 písmeno a) a b) GDPR je možné nájsť v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook Ireland dostupných na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.

OBDOBIE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obdobie uchovávania osobných údajov sa bude môcť líšiť v závislosti od typu nahromadených osobných údajov a účelu ich spracúvania.

Osobné údaje ‘NEWSLETTER’

Osobné údaje budú uchovávané do odvolania súhlasu s ich spracúvaním a rezignácie z odberu newslettera, predĺžené o čas uskutočnenia podanej žiadosti vo vyššie uvedenom rozsahu, max. do 30 dní. V prípade osobných údajov spracúvaných za účelom marketingu sú údaje s týmto cieľom spracúvané do chvíle odvolania súhlasu s ich ďalším spracúvaním dotknutou osobou.

Osobné údaje ‘KONTAKTNÝ FORMULÁR’

Osobné údaje budú spracúvané do chvíle odpovede na zaslanú otázku, zakončenia kontaktu. V prípade osobných údajov spracúvaných za účelom marketingu sú údaje s týmto cieľom spracúvané do chvíle odvolania súhlasu s ich ďalším spracúvaním dotknutou osobou.

Osobné údaje ‘ZÁKAZNÍCI INTERNETOVÉHO OBCHODU’

Osobné údaje budú spracúvané do chvíle zaslania žiadosti o odstránenie zákazníckeho účtu, predĺženej o čas uskutočnenia podanej žiadosti vo vyššie uvedenom rozsahu, max. do 30 dní. Ďalej môžu byť osobné údaje v obmedzenom rozsahu uchovávané do chvíle premlčania akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich z histórie vykonaných nákupov. V prípade osobných údajov spracúvaných za účelom marketingu sú údaje s týmto cieľom spracúvané do chvíle odvolania súhlasu s ich ďalším spracúvaním dotknutou osobou.

Osobné údaje ‘DODÁVATELIA’

Osobné údaje sú spracúvané do momentu vypršania platnosti zmluvy o spolupráci a ďalej v obmedzenom rozsahu do obdobia premlčania prípadných nárokov v tejto súvislosti. V prípade osobných údajov spracúvaných za účelom marketingu sú údaje s týmto cieľom spracúvané do chvíle odvolania súhlasu s ich ďalším spracúvaním dotknutou osobou.

Osobné údaje ‘MONITORING’’

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nie dlhšiu ako 3 mesiace.

Osobné údaje ‘NAHRÁVANIE ROZHOVOROV’

Osobné údaje sú uchovávané najviac do 6 mesiacov.

Osobné údaje ‘NÁBOR’

Osobné údaje sú uchovávané do obdobia zakončenia náborového procesu, ktorého sa zúčastnila dotknutá osoba (maximálne do 4 mesiacov od ukončenia náborového procesu) a v prípade vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom budúcich náborov po dobu jedného roka od dňa vyjadrenia takéhoto súhlasu.

Osobné údaje ‘ZAMESTNANIE’

Osobné údaje sú uchovávané po obdobie uvedené v ustanoveniach pracovného práva.

OSOBNÉ ÚDAJE ‘PRÍJEMCU CHYBNE POSLANÝCH ZÁSIELOK’

Osobné údaje budú uchovávané do obdobia vrátenia chybne zaslanej zásielky alebo premlčania nárokov.

OSOBNÉ ÚDAJE ‘SÚDNE KONANIE’

Osobné údaje účastníkov uskutočnených konaní budú spracúvané do chvíle právoplatného uzavretia prípadu, vyčerpania všetkých nárokov.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Každému, koho osobné údaje sú spracúvané v súlade s GDPR prináleží:
• právo prístupu k svojim údajom a právo získať ich kópiu;
• právo na opravu svojich údajov, ak sú chybné alebo neaktuálne, ako aj právo na ich odstránenie, v situácii, keď sa spracúvanie osobných údajov neuskutočňuje za účelom splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákonného ustanovenia alebo pri výkone verejnej moci;
• právo na obmedzenie alebo vyjadrenie nesúhlasu so spracúvaním osobných údajov;
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

PROFILOVANIE

V súvislosti s marketingom vlastných produktov a služieb Správcu za účelom pripravenia individualizovanej obchodnej ponuky, Správca používa profilovanie. Údaje podliehajúce profilovaniu sú o. i. pohlavie, meno, PSČ a dátum narodenia, ktoré slúžia na výber zasielaných obchodných informácií o produktoch prispôsobených Vašim potrebám. Uvedenie osobných údajov a poskytnutie súhlasu s personalizáciou obchodných informácií je dobrovoľné, ale ich uvedenie je nevyhnutné v prípade, ak chcete od nás dostávať obchodné informácie o produktoch, keďže zasielame len personalizované obchodné informácie.